PL EN
Lubie Resort

Rezerwacje

 1. Hotel przyjmuje rezerwacje dokonane przez klienta:
  – telefonicznie,
  – elektronicznie w formie e-mail,
  – osobiście,
  – poprzez konto na portalu społecznościowym.
 2. Powyższe rezerwacje mają charakter rezerwacji wstępnych i w żaden sposób nie wiążą hotelu.
 3. By kontakt z hotelem mógł być uznany za zapytanie o rezerwację pobytu niezbędne jest podanie przez klienta:
  – imienia i nazwiska na które dokonywana jest rezerwacja
  – terminu pobytu
  – ilości osób
  – kontaktowego numeru telefonu klienta i
  – używanego na co dzień konta poczty e-mail klienta.
 4. Po zakończeniu kontaktu hotel, o ile może spełnić wymagania klienta, prześle na otrzymany od klienta adres e-mail: ofertę i jej warunki. Powyższe jest równoznaczne z przyjęciem przez hotel rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej*.
  Hotel podaje ceny w złotych polskich, ceny zawierają podatek VAT w wysokościach zgodnych z obowiązującymi przepisami.
 5. Warunkiem koniecznym gwarancji rezerwacji pobytu jest wpłacenie przez klienta zadatku na rachunek hotelu. Wysokość zadatku, odpowiednia do wartości całego zamówienia – podana jest każdorazowo w ofercie wysłanej przez hotel na e-mail klienta. Zadatek jest nie niższy niż 30% wartości rezerwacji.
 6. W uzasadnionych przypadkach hotel wyznaczy termin do którego klient zobowiązany jest wpłacić zadatek a konto rezerwacji pobytu.
 7. Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym hotelu lub data wpływu gotówki do kasy hotelu.
 8. Hotel skwituje otrzymaną wpłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. W przypadku braku zadatku na koncie hotelu w wyznaczonym terminie – hotel nie jest związany zapytaniem klienta.
 10. Od daty wpływu zadatku na konto hotelu rezerwacja klienta staje się zamówieniem i ma status rezerwacji gwarantowanej**. Podany termin pobytu i zamówionych usług jest wiążący dla obydwu stron tj. hotelu i klienta.
 11. Pozostałą kwotę za pobyt w hotelu klient wpłaca w dniu przyjazdu w recepcji hotelu przed rozpoczęciem pobytu.
  Opłata za pobyt stanowi zawarcie umowy między hotelem a klientem na pobyt wg zamówienia.
 12. Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji wygasa w dniu wyjazdu klienta z hotelu, nie później niż terminie podanym w zamówieniu.

Anulacje

 1. Anulacji pobytu klient może dokonać w każdym czasie.
 2. Anulacja pobytu musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 3. Anulacja rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej nie jest wymagana. Niemniej informacja o tym ułatwi pracę recepcji hotelu, a Państwa uprzejmość w tym zakresie wzbudzi naszą wdzięczność.
 4. Anulacje pobytu po wpłacie zadatku
  – jeżeli anulacja pobytu nastąpi na 30 lub więcej dni przed planowaną datą przyjazdu i rozpoczęcia pobytu – hotel zwróci kwotę zadatku pomniejszoną o koszta bankowe;
  – jeżeli anulacji pobytu klient dokona na mniej niż 30 dni przed datą planowanego przyjazdu i rozpoczęcia pobytu – hotel wpłacony zadatek zatrzyma.
 5. W uzasadnionych dla hotelu przypadkach możliwa jest zmiana terminu pobytu. Zmiana terminu pobytu zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez hotel oraz możliwości dokonania zmiany. Hotel zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać hotel na straty, a postulat klienta zmiany terminu pobytu w żaden sposób nie wiąże hotelu.
 6. W przypadku skrócenia pobytu przez klienta hotel nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.
 7. Spory między klientem a hotelem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby hotelu.

.:.

 

 

 

 

* Rezerwacja wstępna-niegwarantowana
- to rezerwacja, którą hotel będzie utrzymywał w swoich zasobach nie dłużej niż do zapytania o tę ofertę (co do terminu, zasobu lub okresu) przez innego klienta zdecydowanego dokonać wpłaty zadatku a konto pobytu w hotelu.
** Rezerwacja gwarantowana
- usługi zamówione i zadatkowane przez klienta będą gotowe na jego przyjazd w określonym w rezerwacji terminie i zakresie. Gość może rozpocząć pobyt w dowolnym czasie pierwszej doby hotelowej zadatkowanego terminu.