PL EN

Rezerwacje

 1. Hotel przyjmuje rezerwacje dokonane przez klienta:
  – telefonicznie,
  – elektronicznie w formie e-mail,
  – osobiście,
 2. Powyższe rezerwacje mają charakter rezerwacji wstępnych i w żaden sposób nie wiążą hotelu.
 3. By kontakt z hotelem mógł być uznany za zapytanie o rezerwację pobytu niezbędne jest podanie przez klienta:
  – imienia i nazwiska na które dokonywana jest rezerwacja
  – terminu pobytu
  – ilości osób
  – kontaktowego numeru telefonu klienta 
  – używanego na co dzień konta poczty e-mail klienta.
 4. Po zakończeniu kontaktu hotel, o ile może spełnić wymagania klienta, prześle na otrzymany od klienta adres e-mail: ofertę i jej warunki. Jest to równoznaczne z przyjęciem przez hotel rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej*.
 5. Hotel podaje ceny w złotych polskich, ceny zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 6. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie przez klienta zadatku na rachunek hotelu. Wysokość zadatku, odpowiednia do wartości całego zamówienia – podana jest każdorazowo w ofercie wysłanej przez hotel na e-mail klienta. Zadatek jest nie niższy niż 30% wartości rezerwacji.
 7. W uzasadnionych przypadkach hotel wyznaczy termin do którego klient zobowiązany jest wpłacić zadatek na konto w celu rezerwacji pobytu.
 8. Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym hotelu lub data wpływu gotówki do kasy hotelu.
 9. Hotel potwierdzi otrzymanie wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. W przypadku braku zadatku na koncie hotelu w wyznaczonym terminie – hotel nie jest zobowiązany do utrzymania wstępnej rezerwacji.
 11. Od daty wpływu zadatku na konto hotelu rezerwacja klienta staje się zamówieniem i ma status rezerwacji gwarantowanej**. Podany termin pobytu i zamówionych usług jest wiążący dla obydwu stron tj. hotelu i klienta.
 12. Pozostałą kwotę za pobyt w hotelu klient wpłaca w dniu przyjazdu w recepcji hotelu przed rozpoczęciem pobytu.
  Opłata 100% ceny za pobyt stanowi zawarcie umowy między hotelem a klientem na pobyt wg zamówienia.
 13. Odmowa wpłaty przez klienta 100% wartości pobytu przed rozpoczęciem pobytu - stanowi odstąpienie klienta od rezerwacji. Hotel zachowa wpłacony zadatek.
 14. Hotel ma prawo żądania od klienta kaucji w wysokości 50% wartości ceny pobytu - tytułem zabezpieczenia.
  Kaucja jest zwracana klientowi w dniu zakończenia pobytu. W przypadku zniszczeń, uszkodzeń lub braków w pokoju zajmowanym przez klienta - kaucja jest pomniejszana o wartość stwierdzonych strat. W przypadku strat wyższych niż wpłacony zadatek, hotel obciąży klienta równowartością użytkowania pokoju za cały okres wyłączony z użytkowania.
 15. Odmowa przez klienta złożenia kaucji - jest równoznaczna z rezygnacją z rezerwacji, stanowi odstąpienie od rezerwacji. Hotel zachowa wpłacony zadatek.
 16. Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji wygasa w dniu wyjazdu klienta z hotelu, nie później niż w terminie podanym w zamówieniu.

Anulowanie rezerwacji

 1. Anulowania pobytu klient może dokonać w każdym czasie.
 2. Anulowanie rezerwacji musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 3. Anulowanie rezerwacji wstępnej - niegwarantowanej nie jest wymagane. Niemniej informacja o tym ułatwi pracę recepcji hotelu.
 4. Anulowanie przez klienta po wpłacie zadatku
  – w przypadku rezygnacji z rezerwacji na 30 lub więcej dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu – hotel zwróci kwotę zadatku pomniejszoną o koszta bankowe;
  – w przypadku rezygnacji z rezerwacji dokonanej na mniej niż 30 dni przed datą planowanego przyjazdu i rozpoczęcia pobytu - wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi = hotel wpłacony zadatek zatrzyma.
  Hotel może jednak zaproponować klientowi inny, dogodny termin realizacji pobytu w ciągu 30 dni, w miarę dostępności wolnych pokoi. Jeśli jednak rezerwacja dotyczy długich weekendów i okresów świątecznych - wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi ani nie mogą być wykorzystane na poczet innej rezerwacji.
 5. Zmiana terminu rezerwacji o której mowa w pkt. 4 - zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez hotel oraz możliwości dokonania zmiany. Hotel zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać hotelu na straty, a postulat klienta zmiany terminu pobytu w żaden sposób nie wiąże hotelu.
 6. W przypadku skrócenia pobytu przez klienta, hotel nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.
 7. Rezygnacja z rezerwacji dokonanej przez system booking.com odbywa się na zasadach określonych na stronie pośrednika.
 8. Spory między klientem a hotelem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby hotelu.

.:.

 

 

 

 

* Rezerwacja wstępna-niegwarantowana
- to rezerwacja, którą hotel będzie utrzymywał w swoich zasobach nie dłużej niż do zapytania o tę ofertę (co do terminu, zasobu lub okresu) przez innego klienta zdecydowanego dokonać wpłaty zadatku na konto hotelu.
** Rezerwacja gwarantowana
- usługi zamówione i zadatkowane przez klienta będą gotowe na jego przyjazd w określonym w rezerwacji terminie i zakresie. Gość może rozpocząć pobyt w dowolnym czasie pierwszej doby hotelowej zadatkowanego terminu. Zgodnie z obowiązującymi godzinami trwania doby hotelowej.