PL EN

REGULAMIN OBIEKTU

 

 

Szanowni Goście, dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju oraz bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości w Hotelu M Club w Gudowie oraz na terenie całego obiektu.

 

HOTEL

 

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
 3. Podczas zameldowania należy okazać aktualny dowód osobisty bądź paszport.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości lub szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 6. Hotel może uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. 
 7. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję. 
 8. Hotel ma obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gości,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
 • wymianę bielizny pościelowej i ręczników co 3 dni.
 1. Gość hotelowy nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. 
 2. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do 22:00 po uprzednim powiadomieniu recepcji hotelu. W przypadku pozostania osób odwiedzających w innych godzinach zostanie naliczona opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 4. W hotelu zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości hotelowych. Dane z monitoringu są przechowywane przez 14 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb. 
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do żądania płatności z góry za zamówione w hotelu usługi. W przypadku odmowy ze strony Gościa, recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 6. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 7. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00 - program komputerowy recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według aktualnie obowiązujących cen.
 8. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie przez hotel swoich danych osobowych do celów zakwaterowania w hotelu oraz posiadania danych Gościa w zasobach hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 9. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 

 • udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • przechowywanie w depozytach pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu,
 • przechowywanie bagażu (hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego).

 

 1. Dokonanie rezerwacji oraz zameldowanie się w hotelu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci. 
 3. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi oraz przechowywać kartę do pokoju w miejscu bezpiecznym.
 4. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług hotelu w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić Recepcję hotelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenie i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel obciąży Gościa:
 • za zniszczenie pościeli hotelowej, kwotą 200,00 PLN,
 • za dodatkowe, szczególne sprzątanie pokoju 150 PLN,
 • za palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych, kwotą 500,00 PLN,
 • za umieszczenie zwierzęcia w pokoju, kwotą 200,00 PLN,
 • za dewastację pokoju hotelowego, kwotą równoważną cenie wynajęcia pokoju przez okres wyłączenia go ze sprzedaży.
 1. Parking na terenie hotelu jest niestrzeżony. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone na parkingu.
 2. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność hotelu. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza.
 4. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia hotelu i terenu należącego do hotelu.

 

 

RESTAURACJA I CZĘŚCI WSPÓLNE

 

 1. Do dyspozycji Gości hotelowych oraz osób z zewnątrz jest Restauracja Veranda.
 2. W restauracji oraz częściach wspólnych obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania własnych produktów spożywczych oraz napojów. W przypadku stwierdzenia przez obsługę hotelu lub restauracji spożywania takich artykułów zostaną naliczone opłaty zgodnie z obowiązującą kartą menu wg asortymentów.
 3. Dzieci do lat trzynastu mogą przebywać w restauracji jedynie pod opieką dorosłych opiekunów, nie mogą zakłócać komfortu pobytu innych gości.
 4. Dania oraz napoje podawane w restauracji są zgodnie z obowiązującym menu.
 5. W sytuacjach szczególnych rezerwacji restauracja może być zamknięta.
 6. Przebywanie na terenie restauracji jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
 7. Reklamacje dotyczące potraw uwzględnia się wyłącznie podczas konsumpcji, a nie po jej zakończeniu.
 8. Osoby nietrzeźwe mogą pozostać nie obsłużone. Pracownicy restauracji mogą wyprosić osobę nietrzeźwą z terenu restauracji oraz całego obiektu.
 9. Osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
 10. Wstęp do restauracji oznacza zgodę gościa na fotografowanie i filmowanie oraz bezpłatne wykorzystywanie jego wizerunku przez restaurację do celów marketingowych. Osoby nie wyrażające na to zgody proszone są o zgłoszenie tego faktu obsłudze.
 11. Każdy gość restauracji, który łamie prawo lub regulamin restauracji, niszczy jej mienie będzie ponosił konsekwencje finansowe oraz karne.

 

KĄPIELISKO ORAZ DOSTĘP DO JEZIORA

 

 1. Na terenie hotelu jest dostęp do lini brzegowej jeziora Lubie.
 2. Plaża oraz kąpielisko są niestrzeżone. 
 3. Korzystanie z plaży jest dla Gości nieodpłatne. Gość korzysta z plaży i kąpieliska na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.
 5. Dzieci mogą przebywać na plaży oraz korzystać z kąpieliska jedynie pod stałą opieką dorosłych  opiekunów.
 6. Do dyspozycji Gości odpłatnie jest sprzęt motorowodny oraz rowery. 
 7. Chęć wypożyczenia sprzętu wodnego i rowerów należy zgłosić na recepcji.
 8. Korzystanie ze sprzętu sportowo - wodnego dostępnego w hotelu jest na ryzyko i odpowiedzialność Gościa.
 9. Hotel dba i odpowiada za udostępniany sprzęt.
 10. Goście mogą korzystać z kajaków i rowerów wodnych na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 11. Korzystanie z jachtu i łodzi motorowej możliwe jest jedynie po okazaniu stosownych uprawnień.
 12. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu wodnego będą naliczane opłaty zgodnie z kosztem ich naprawy oraz dziennym kosztem wynajmu za cały okres wyłączenia ich z użytkowania.

 

CAMPER CLUB

 

 1. Doba trwa od godziny 13.00 do godziny 13.00 dnia następnego.
 2. Gość, po przybyciu na teren kempingu, ma obowiązek dopełnienia formalności meldunkowych i podporządkować się decyzji o zlokalizowaniu jego miejsca pobytu oraz ustawienia pojazdu.
 3. Gość ma obowiązek podporządkować się regulaminowi kempingu, przestrzegać czystości na terenie swojego biwakowania i użytkowanych urządzeń oraz nie zakłócania spokoju innym Gościom korzystającym z kempingu.
 4. Gość po zameldowaniu otrzymuje kartę pobytu, którą należy zachować do kontroli. Każdy pojazd otrzymuje kartę wjazdową, którą należy umieścić w prawym dolnym rogu przedniej szyby.
 5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00 rano. 
 6. Recepcja ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości lub szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu i kempingu lub innych osób przebywających na terenie hotelu lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.
 7. Gość zobowiązany jest przestrzegać przepisy sanitarno - epidemiologiczne i przeciwpożarowe. Palenie ognisk na terenie obiektu jest zakazane. Grillowanie możliwe jest jedynie w miejscach do tego przeznaczonych.
 8. Gość ma prawo do niezakłóconego przebywania na terenie kempingu i korzystania z wszelkich świadczeń i usług przewidzianych i zawartych w uiszczonej opłacie pobytowej.
 9. Gość ma prawo posiadać na terenie bazy zwierzęta pod warunkiem zachowania higieny, posiadanie świadectw o dokonaniu obowiązujących szczepień ochronnych i w przypadku psów trzymania ich na smyczy.
 10. Gość ma prawo, po uprzednim poinformowaniu recepcji, przyjmować gości, którzy zobowiązani są opuścić kemping przed godziną 22.00.

 

 

 

 

 

 

CENNIK USŁUG

 

 1. Cennik zawiera ceny podstawowe.
 2. Hotel może proponować inne opłaty podstawowe, zależne od obowiązujących w danym okresie promocji oraz ofert specjalnych.
 3. Aktualne ceny za dobę hotelową zamieszczane są zawsze w systemie rezerwacyjnym na stronie hotelu http://www.lubieresort.pl

 

 

 

 

 

 

Życzymy miłego i spokojnego pobytu

 

Dyrekcja hotelu M Club Hotel | Lubie Resort

Gudowo 2018 rok