PL EN

Walentynki Dla Zakochanych 

 

- Nocleg w komfortowym pokoju z widokiem na panoramę jeziora Lubie
- Śniadanie dla dwóch osób w formie bufetu
- Kolację dla dwóch osób 4 - daniową serwowaną w restauracji 
przy zarezerwowanym stoliku
- Lampkę wina do kolacji

610 zł  za noc

 

ELIMINACJE POD NUMEREM TELEFONU 516-602-288

 

FESTIWAL TALENTÓW 2020 - KARAOKE
(wiosna 2020, lato 2020)

Cel imprezy:
Prezentacja dorobku artystycznego, promowanie twórczości artystycznej, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi muzyki, wyszukiwanie i promocja młodych talentów, radość wspólnego muzykowania.

Terminarz Festiwalu:
Festiwal podzielony jest na 3 etapy
1. Eliminacje – każdy piątek i sobota w restauracji Veranda
2. Półfinał Festiwalu – 21.03.2020
3. Finał Festiwalu Talentów – 29.08.2020

Warunki uczestnictwa:
W konkursie muzycznym „Festiwal Talentów 2020”:
biorą udział soliści, zespoły wokalne oraz wokalno-instrumentalne, instrumentalne. Wymagane min. 16 lat. Wymagane jest poinformowanie telefoniczne o przybyciu na eliminacje pod numerem telefonu +48 516 602 288.

Miejsce:
1. Eliminacje – Restauracja Veranda, Gudowo 64, 78-500 Drawsko Pomorskie
2. Półfinał Festiwalu – Lubie Resort, Gudowo 64, 78-500 Drawsko Pomorskie
3. Finał Festiwalu – Lubie Resort, Gudowo 64, 78-500 Drawsko Pomorskie
Eliminacje odbywać się będą w Restauracji Veranda podczas imprez „Music Party”
Półfinał i finał odbędzie się na terenie „Lubie Resort” na mobilnej scenie.

Nagrody:
1. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe
2. Nagrody rzeczowe dla zdobywców trzeciego i drugiego miejsca.
3. Nagroda główna dla zdobywcy pierwszego miejsca 5000 zł w gotówce.

Program imprezy:
(wstępny)
15:00 - Rozpoczęcie Festiwalu i powitanie przybyłych gości
16:00 – Przesłuchania finałowych artystów.
19:00 - Wręczenie nagród i podziękowania
22:00 – Koncert finałowy
23:00 – Zabawa pod gwiazdami z DJ
3:00 – Oficjalne zakończenie

Opracowanie scenariuszu otwarcia i zamknięcia:
a) uroczystość otwarcia
Przywitanie wszystkich przybyłych gości, następnie głos zabiorą: twórcy projektu Festiwal Talentów. Następnie po uroczystych powitaniach rozpoczną się finałowe przesłuchania artystów.
b) uroczystość zamknięcia
Oficjalne podziękowanie dla patronatów medialnych, sponsorów, domów kultury, współtwórców wydarzenia. Podziękowania zostaną także zaadresowane do wszystkich uczestników festynu, a w ich ręce trafią pamiątkowe dyplomy po tej imprezie.

Sponsorzy i koszt imprezy:
Patron medialny nad Festiwalem Talentów objeli………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sponsorzy imprezy (którzy pokrywają całkowity koszt organizacyjny festynu):
1. Lubie Resort, Restauracja Veranda, M Club Hotel

Etap realizacyjny:
Zespół organizacyjny inicjuje, organizuje, koordynuje i nadzoruje działalność poszczególnych jednostek w zakresie imprezy. Oficjalny program festynu wywieszony zostanie także przed wejściem na teren imprezy.

Regulamin:
REGULAMIN FESTIWALU TALENTÓW 2020
I. Informacje ogólne:
1. Niniejszy regulamin dotyczy imprezy organizowanej przez firmę Anmar Sp. z o.o. , z siedzibą w Wrocławiu, przy ul. Mikołajowska 117 51-515 Wrocław, zwaną dalej Organizatorem.
2. Osoby, które zdecydowały się na wejść na teren imprezy organizowanej przez Organizatora w miejscu Lubie Resort – Gudowo 64, akceptują postanowienia regulaminu, oraz zobowiązują się go przestrzegać.
II. Uczestnictwo w imprezach:
1. Uczestnictwo w koncertach odbywa się na podstawie bezpłatnego wstępu na teren Lubie Resort.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu/imprezy

III. Zasady bezpieczeństwa.
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy, mają obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń obsługi obiektu i koncertu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo:- Odmówić wstępu jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia regulaminu, niewłaściwego i/lub niestosownego zachowania podczas imprezy wg. uznania Organizatora lub jego reprezentantów.
3. W przypadku jeśli impreza ma charakter imprezy masowej, do przeprowadzenia kontroli osobistej przez zatrudnione służby porządkowe.
Zabronione jest:
1. Wnoszenie na teren imprezy przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych.
2. Wnoszenie napojów alkoholowych , środków odurzających lub substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych jak również wnoszenie opakowań szklanych.
3. Wchodzenie i przebywanie na imprezie osobom których ubiór narusza dobre obyczaje , jego elementy są niebezpieczne ( metalowe okucia obuwia, oraz noszą znamiona akcji reklamowej.
4. Całkowicie zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych lub elektronicznych papierosów.
5. Organizator, ochrona, służby porządkowe oraz inne osoby upoważnione przez organizatora mają prawo wyprosić uczestnika lub w najgorszym wypadku wyprowadzić.
6. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniami miejsc na posiadanych przez siebie biletach.
7. Obowiązuje całkowity zakaz dostawiania miejsc, w przejściach, czy też stania w przejściach, drogach ewakuacyjnych.
8. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób nie posiadających aktualnych na daną imprezę identyfikatorów wydanych przez organizatora: na scenę, zaplecze, pomieszczeń technicznych, backstage, garderób i innych pomieszczeń przeznaczonych do użytku organizatora i wykonawców.
9. Obowiązuje całkowity zakaz dotykania i zbliżania się do elementów scenografii, wyposażenia technicznego, aparatury nagłaśniającej oraz oświetleniowej.
10. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się poleceń oraz uwag całego personalu pracującego przy obsłudze wydarzenia. Personel i obsługa mają prawo wydawać bieżące zakazy w oparciu o aktualną sytuację organizacyjną.
11. Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy: a) napojów (w szczególności alkoholowych) oraz jedzenia, b) broni i niebezpiecznych przedmiotów, w tym: materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych, substancji żrących, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie imprezy. c) urządzeń rejestrujących obraz (aparat fotograficzny, kamera, dron). d) wprowadzania zwierząt e) bagaży większych niż bagaż podręczny o maksymalnych wymiarach 42 x 32 x 25 cm.
12. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Organizatorów oraz podległych służb.
IV. Rejestrowanie koncertu oraz wykonywanie zdjęć,
1. W trakcie wydarzeń nie wolno jest bez zgody organizatora wykonywać zdjęć, rejestrować, nagrywać koncertu, utrwalać go jakąkolwiek metodą, bez wiedzy i zgody organizatora.
2. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zakazu, służby porządkowe lub obsługa obiektu mogą wyprosić osobę, która nie stosuje się do zakazu z terenu imprezy.
3. Do rejestrowania przebiegu imprezy, uprawnieni są dziennikarze i reporterzy, którzy otrzymali stosowną akredytację prasową od Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości imprezy oraz jej przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani także uczestnicy imprezy, oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę wchodząc na teren prywatny Lubie Resort na wydarzenie. Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów na wszystkich możliwych polach emisji
V. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
2. Oficjalne programy i gadżety będę sprzedawane wyłącznie na terenie Imprezy.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
4. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny: a. na stronie internetowej www.lubieresort.pl b. na stronie internetowej https://www.facebook.com/Restauracja-VerandaLubie-Resort-664787653995186/ d. przed wyznaczonymi wejściami na Teren Imprezy, e. u Organizatora: Anmar Sp. Z o.o. Gudowo 64 78-500 Drawsko Pomorskie Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany przesyłką poleconą.
6. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego. 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 ro